REGULAMIN

I. Wstęp
Sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.takeapaw.pl realizuje Katarzyna Juszcze, która jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sprzedaż odbywa się na zasadach Działalności Nierejestrowej opodatkowanej na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna:

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: takeapawteam@gmail.com
Ceny w Sklepie podane są w walucie polski złoty (PLN) i są cenami brutto. Koszt dostawy naliczany jest osobno.

II. Definicje
1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.takeapaw.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
2. Sprzedawca – Właściciel sklepu internetowego www.takeapaw.pl – Katarzyna Juszcze, Wodzisław Śląski
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego

III. Składanie zamówienia
1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym poprzez Sklep internetowy wykonując następujące kroki:
1.1 Dodać do koszyka produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia.
1.2 Określić ilość oraz rodzaj towarów w koszyku po czym potwierdzić przyciskiem „Dodaj do koszyka”, a następnie w panelu Koszyka nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
1.3 Uzupełnić wymagane dane płatności, jeśli są one inne niż dane dostawy, proszę zaznaczyć pole: „Wysłać na inny adres?” i uzupełnić dane dostawy poniżej ww. pola. Należy uzupełnić Uwagi do zamówienia podając Numer Paczkomatu, numer telefonu oraz adres mailowy.
1.4 Na tym etapie trzeba zaakceptować Regulamin.
1.5 Należy potwierdzić złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przyciskiem: „Kupuję i płacę”.
1.6 Zawarcie umowy z Klientem następuje po potwierdzeniu otrzymania wpłaty i zmianie statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”.

IV. Płatność
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
– Przelew na konto bankowe o numerze podanym po złożeniu zamówienia z numerem zamówienia w tytule przelewu.

V. Wysyłka towaru
1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty
2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z Regulaminem wybranej firmy.
3. Istnieje możliwość wysylki Towaru za granicę. Koszt Dostawy wyceniany jest indywidualnie, w zależności od wielkości przesyłki oraz kraju docelowego.

VI. Zwroty i reklamacje
1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: takeapawteam@gmail.com wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodnością z Umową.
2. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Towaru, ponieważ towar jest robiony na zamówienie po złożeniu zamówienia w Sklepie.
2. Klient w szczególnych przypadkach może zwrócić Towar z podaniem przyczyny, w takich sytuacjach Sklep rozważa możliwość zwrotu.
3. Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.
5. W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. W przypadku zmniejszenia wartości towaru, sprzedawca ma prawo pomniejszyć kwotę zwrotu o równowartość strat. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

VIII. Czas obowiązywania regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.

IX. Postanowienia końcowe
1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.